ANALIZATOR UREJE MLIJEKA

Na azot uree u mleku (MUN) snažno utiče odnos između probavljivih sirovih proteina i energije hrane. Shodno tome, njegov sadržaj može predstavljati osnovu za ocjenu prikladnosti određene ishrane za mliječnu govedu u svrhu dobijanja kvalitetnog proizvoda sa visokim sadržajem proteina.

 

S obzirom na nisku korelaciju koja postoji između sadržaja uree u mlijeku i karakteristika životinje, kao što su rasa i starost, moguće je razviti sistem praćenja koji koristi azot uree u mlijeku kao pokazatelj efikasnosti programa ishrane na farmama mliječnih goveda. [1, 2, 3, 4].

Ispitivanje MUN-a je stoga od velikog značaja za farme mleka, za institute koji su zaduženi za kontrolu i za istraživačke laboratorije mlečne industrije.
Prateći promjenu zahtjeva potrošača, koji sve više preferiraju proteinsku komponentu mlijeka u odnosu na masnu komponentu, razvijen je sistem cijena kojim je smanjena ekonomska težina masne komponente u korist proteinske.

Analiza sadržaja proteina u mlijeku se vrši mjerenjem azota prisutnog u uzorku; međutim, visoke koncentracije uree u mlijeku određuju povećanje ovog parametra, što se pogrešno može smatrati proteinskim dušikom. Analiza MUN-a omogućava razlikovanje sadržaja uree od pravog sadržaja proteina u mlijeku.

Stoga je analizator sposoban da izvrši hemijsku analizu azota ureje mleka od velikog interesa za kompanije koje se bave preradom i pakovanjem mleka i njegovih nusproizvoda, za institute koji su zaduženi za kontrolu i za istraživačke laboratorije mlečne industrije.

Mnoge studije su pokazale da visoke koncentracije MUN-a negativno utiču na procese proizvodnje sira. Konkretno, visoke koncentracije uree su direktni ili indirektni uzrok brojnih problema, kao što su povećanje vremena zgrušavanja, stvaranje krhkije i manje strukturirane grude, preranog razvoja nepravilnih fermentacija i intenzivnije proteolize. Analizom MUN-a moguće je izbjeći moguće probleme u procesima proizvodnje sira [5, 6, 7, 8, 9].

Analizator kao što je Hasvet Urea Analyzer, sposoban da izvrši test uree na mlijeku, koristi se sa značajnim profitom u mljekarama.